Reklamační řád

Home > Reklamační řád

 

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a se vztahuje na zboží zakoupení prostřednictvím portálu www.amalciny-tiskoviny.cz a které bylo řádně kupujícím reklamováno.
  2. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek.
  3. “Prodávající” je Ing. Jana Vlachová, se sídlem Bílinská 502/17, Praha 9, IČ 05781051
  4. "Kupující" je každá fyzická či právnická osoba, která s prodávajícím uzavřela smlouvu o koupi zboží
 2. Jakost zboží
  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
   3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
   5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Uplatnění reklamace
  1. Reklamace se uplatňují písemně v sídle prodávajícího na adrese Bílinská 502/17, Praha 9, 19000. Reklamaci je možné uplatnit vyplněním a odesláním vzorového formuláře pro reklamaci zboží. Vzorový formulář pro reklamaci zboží je v příloze tohoto reklamačního řádu.
  2. Kupující je prodávajícímu při reklamaci povinen doložit datum koupě reklamovaného zboží daňovým dokladem, záručním listem či jiným věrohodným způsobem.
  3. Kupující nemá nárok na uplatnění reklamace za vadu, která již byla uplatněna v minulosti či na ni byla poskytnuta sleva z kupní ceny daného zboží.
  4. Kupující má nárok nanáhradu nákladů spojených s reklamací v nutné výšiv případě, že reklamace byla prodávajícím uznána jako oprávněná. V ostatních případech náklady spojené s reklamací hradí kupující.
 4. Odpovědnost za vady zboží
  1. Kupující je povinen při převzetí zboží řádně prohlédnout. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu).
  2. Zjistí-li kupující na zboží vady, je povinen tyto vady neprodleně reklamovat.
  3. Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:
   1. mechanickým poškozením zboží,
   2. používáním či skladováním zboží v podmínkách, které svou povahou použití zboží vylučují,
   3. užíváním v rozporu s návodem k použití či s obecně známými pravidly užívání,
   4. nesprávnou údržbou zboží.
 5. Lhůty pro reklamaci
  1. Není-li dohodnuto jinak, činí záruční lhůta 24 měsíců.
  2. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě.
  3. V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje lhůta reklamovaného zboží.
  4. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se kupující a prodávající nedohodnou na delší lhůtě. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující (dle § 607 občanského zákoníku). Nebude-li vada odstraněna včas, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny anebo od smlouvy odstoupit.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 13. června 2017. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
Příloha: Formulář pro uplatnění reklamace

přejít do košíku
0 ks / 0